Sähkösuunnittelijat NSS ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n yhteisen suhdannetiedustelun mukaan näkymät loppuvuodelle ovat pelättyä paremmat. Uudisrakentamisen volyymi laskee hieman, mutta korjausrakentamisen kasvu ja sähköistysratkaisujen tason nousu parantavat tilannetta.

Tiedustelu lähetettiin maaliskuussa 2012 NSS:n ja STUL:n jäsenrekisteristä kaikille 1799 sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Tiedusteluun vastasi kaikkiaan 310 yritystä, joista sähköurakoitsijoita oli 264 ja sähkösuunnittelijoita 46. Vastausprosentiksi sähköurakoitsijoiden osalta muodostui 15 ja sähkösuunnittelijoiden osalta vastausprosentti oli 46. Sähkösuunnittelijoiden vastausaktiivisuus nousi selvästi syksyn tiedustelusta.

Rakennustuotannon kokonaisuudessaan otaksui tulevana puolivuotiskautena kasvavan reilut 10 % vastanneista. Vastaajista yli puolet (55 %) odotti sen säilyvän ennallaan. Odotukset ovat parantuneet viime syksystä, jolloin sähkösuunnittelijavastaajien saldoluku (kasvuun uskovien prosenttiosuus - vähentymiseen uskovien prosenttiosuus) oli -45. Nyt saldoluku oli -15, ei kuitenkaan vielä positiivinen.

Optimismia löytyi korjausrakentamisesta. Toimisto- ja liikerakentamisen, teollisuusrakentamisen, julkisen rakentamisen ja asuntotuotannon odotukset olivat negatiivisia, kun vähentymiseen uskovia kaikista vastaajista on edelleen enemmän kuin kasvua odottavia.

Korjattavaa uskotaan riittävän
Jokaisen alalla tehdyn suhdannetiedustelun perusteella ovat olleet myönteisimmät odotukset korjausrakentamisesta. Asuntojen ja muun korjausrakentamisen uskoo kasvavan tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena yli 80 prosenttia vastaajista

Työkanta on suunnittelijoilla parantunut
Saldoluvulla katsottuna työkantatilanteessa on alalla vaihtelua. Sähköurakoitsijoilla se on heikentynyt, kun taas sähkösuunnittelijoilla se on päinvastoin parantunut syksyn tilanteesta. Suhdannetiedusteluissa on kysytty myös työ- ja tilauskannan riittävyyttä. Yritysten työ- ja tilauskannan mediaani oli suunnittelijoilla 4 kk ja keskiarvo 4,5 kk. Työkannan mediaani ja keskiarvo on koko kyselyn historian ajan vaihdellut 3-5 kuukauteen.

Henkilöstön määrät sähkösuunnittelijoilla nousussa
Henkilöstön määrä on urakoitsijoilla pienentynyt viime syksystä reilun prosentin, mutta kasvavaa hieman tulevan puolivuotisjakson aikana. Suunnittelijat uskoivat viime syksynä henkilömäärän laskevan hieman. Suunnittelijoiden määrä on kuitenkin kasvanut noin 3 % (27 henkilöä) ja edelleen odotetaan lisäystä. Kokonaishenkilömäärä on kasvanut kolmen viimeisen tutkimuksen ajan.

Tarjouskyselyt ja yritystoiminnan tuloksellisuus
Tarjouskyselyjen määrä verrattuna 3 kuukauden takaiseen oli pysynyt sähkösuunnittelijoilla lähes ennallaan saldoluvulla mitattuna -4, kun se oli syksyllä -55.
Yritystoiminnan tuloksellisuuden kuluvana vuonna olettaa yli 80 %:ia sähkösuunnittelijoista vähintään samaksi tai paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Saldoluku oli muuttunut syksyn -18:sta -2:een.

Yhteenveto
Tulevaisuuden odotukset ovat puolen vuoden aikana parantuneet sähkösuunnittelijoiden keskuudessa. Henkilöstön osalta eräissä vastauksissa kirjoitettiin jopa työvoimapulasta. Tästä asiasta löytyy haastetta tulevaisuudessa, kun rakentaminen alkaa kasvaa ja vanhemmat ikäluokat eläköityvät.


Risto Hiltunen
Sähkösuunnittelijat NSS ry