Ohessa Sähkösuunnittelijat NSS ry:ltä pyydetyt ja parhaillaan lausuntokierrok-
sella olevat ehdotukset.

Lausunnot    

- Rakennustietosäätiö RTS sr:n lausuntopyyntö ohjekorttiehdotuksista RTS 21:15, 21:16, 21:17 ja 21:18: 
  • Rakennuspiirustukset. Esitystapaohjeita
  • Pääpiirustusten laatiminen
  • Asemapiirustuksen laatiminen
  • Tunnisteet, symbolit ja tekstilyhenteet rakennuspiirustuksissa 
Ohjekortit on tarkoitettu yhdenmukaistamaan rakennuspiirustusten laadintaa sekä varmistamaan, että lupahakemuksissa käytetyt pääpiirustukset sisältävät riittävät tiedot oikein esitettyinä. Lisäksi tarkastellaan ISO-standardeissa käytettyjä merkitsemistapoja. Ohjekortit on tarkoitettu rakennussuunnittelijoille, lupakäsittelijöille ja muille rakennuspiirustuksia käyttäville tahoille. Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on 5.7.2021.Lausuntomateriaali on ladattavissa osoitteesta https://rakennustieto.fi/lausuntopyynnot 

- SESKOn luettelot lausunnolla olevista standardiehdotuksista.